لیست اسامی شرکت کنندگان جشنواره چهل چراغ

———————————————–

نــــــــــــــــــام نام خــانوادگی رشته
محمد حسین رضایی صوت
عبدالکریم منصوری صوت
علیرضا اسحقیان درچه عکس
امیررضا بگی عکس
حمزه بلانیان عکس
پدرام پاینده عکس
علی اکبر پورپیر علی عکس
محمد حسین جزینی جزینی عکس
عرفان حدادی عکس
سجاد حسینی بیدگلی عکس
محمدطاها رجبی عکس
امیر رحیمی عکس
کیارش شجاعی عکس
آرش شعاعی عکس
امیرحسین شیخ سلیمانی عکس
علی اصغر صادقی عکس
ابوالفظل عابدی عکس
شایان فلامرزی عکس
ابولفضل قهرمانی عکس
حسین موحدی عکس
سید مهدی موسوی زاده عکس
اسماعیل نظری عکس
سید امیرحسین واعظی عکس
علی اسماعیلی فیلم
علی بانکی فیلم
امیررضا بگی فیلم
پدرام پاینده فیلم
پویا پیرحاجی فیلم
محمد صافی زاده فیلم
حامد قاسمی فیلم
میلاد کاظمی فیلم
محمدجواد گلچین آرانی فیلم
پیمان مهدیزاده فیلم
سید امیرحسین واعظی فیلم
احمد رضا یگانه راوندی فیلم
مهدی اسحاقی گرافیک
علی اسحاقیان گرافیک
صالح اسحاقیان گرافیک
عرفان افشاری گرافیک
امیرحسین بالایی چریانی گرافیک
مهدی پناهی گرافیک
حسین جاهدی گرافیک
مرتضی جمشیدی گرافیک
حسین جهانگیری گرافیک
مهران حسینی گرافیک
عباس خالصی گرافیک
طاها داوری گرافیک
امیر حسین ذبیحی گرافیک
محمدطاها رجبی فرد گرافیک
وحید رضایی شهرکی گرافیک
آرش سپهری گرافیک
سید امیرحسین شکراللهی گرافیک
علی فدایی تهرانی گرافیک
علی قاسمی گرافیک
سید محمد متین کاظمی گرافیک
مهدی کبیری گرافیک
سید حسین موسوی گرافیک
علی اصغر وعیدی گرافیک
محمد حسین هوایی گرافیک
محمد سجاد جمّال متن
محمد جواد جمّال متن
علیرضا جمالی متن
حامد جمالی متن
آرش سپهری متن
آرین شهریاری متن
سید مهدی طیار متن
ابوالفضل علیمحمدی متن
محمود قربانی متن
مهران لطفی متن
مهدی ملک محمودی متن
صالح هاشمی متن
برو بالا